Kategória

Etický kodex

Preambula

Zamestnanci LogART s.r.o. sa riadia Etickým kódexom, ktorý vymedzuje pravidlá správania sa so cťou k firemným hodnotám, k svojim zákazníkom, zamestnancom, kolektívu spolupracovníkov a ku všetkým  hodnotám spoločnosti. Je záväzný pre všetkých zamestnancov spoločnosti a tak sa stáva naša spoločnosť zodpovedným a dôveryhodným parterom voči dodávateľom aj zákazníkom.

Prioritou každodennej práce je súlad morálky a etiky s firemnými hodnotami spoločnosti. Vyjadrením Etického kódexu je lojalita voči firme a jej prejavom, správanie kolektívu zamestnancov voči sebe a zákazníkom.

Zabezpečenie tímovej stability v spoločnosti nastáva upevnením osobnej zodpovednosti za procesy práce pri vymedzenom  rámci správania medzi vnútropodnikovými klientmi. Osobná zodpovednosť každého jednotlivca podľa smerníc spoločnosti a etiky správania sa je základným kameňom zdravej spoločnosti, ktorá si svoje postavenie buduje každodenným úsilím svojich zamestnancov. Správanie, ktoré je v rozpore s týmto kódexom, ohrozuje záujmy spoločnosti, ktoré firma nebude tolerovať.

Spokojnosť zákazníka

Zamestnanci LogART pracujú s nadšením tak, aby v odberateľoch vzbudzovali dôveru, stabilitu a zodpovednosť.
Zamestnanci LogART uplatňujú všetky svoje tvorivé schopnosti, aby vytvárali trvalé hodnoty vo vzťahoch s odberateľmi.
Zamestnanci LogART vnímajú ochranu životného prostredia ako hodnotu a prioritu, o ktorú sa náležíte starajú.
Zamestnanci LogART nepodporujú finančne ani inak žiadne politické strany ani hnutia.
Zamestnanci LogART využívaním progresívnych informačných technológií prispievajú k strategickému postaveniu svojho zákazníka na poli jeho záujmov.

Pri svojej orientácii na zákazníka uvedomujúc si, že vlastná ekonomická situácia je v priamej súvislosti od spokojnosti poskytovaných služieb, zamestnanci LogART konajú v rámci dobrých mravov a čestne.
Ak pri svojej obchodnej činnosti zamestnanec LogART z nejakého dôvodu nevie splniť želanie zákazníka, informuje ho o skutočnosti bezodkladne s navrhnutým riešením, ktoré je pre obe strany akceptovateľné.
LogART informuje o svojich činnostiach zákazníkov objektívne jasne a zrozumiteľne a tí sa môžu spoľahnúť na diskrétnosť, ochranu zverených informácií a obchodného tajomstva.

Záväzok voči dodávateľom

LogART má záujem spolupracovať s korektnými dodávateľmi a tak zabezpečiť svoje dobré meno na trhu. Dobré meno je pre LogART veľmi dôležité aj u svojich dodávateľov, od ktorých nadobúda tovar zodpovedajúcej kvality s dobrými obchodnými podmienkami.
LogART sa zaväzuje byť spoľahlivým, čestným, dôveryhodným obchodným partnerom pre všetky podnikateľské subjekty, s ktorými prichádza do styku.
LogART sa zaväzuje dodržiavať všetky povinnosti vyplývajúce z uzavretých zmlúv.

Záväzok voči konkurencii

LogART považuje konkurenciu za profesionálov v rovnakej branži, s ktorými zvádza hospodársku súťaž. Nevyhýba sa spolupráce pri výmene tovaru a služieb. Rešpektuje a podporuje pravidlá konkurenčnej súťaže v domácom či zahraničnom styku.

Zasadzuje sa pri riešení spoločných problémov k spolupráci.

Ochrana dobrého mena a majetku

Každý zamestnanec na verejnosti reprezentuje nielen sám seba, ale takisto firmu, ktorej je zamestnancom. Z tohto dôvodu  každý zamestnanec dbá o dobré meno firmy a o ochranu jej záujmov.
Každý zamestnanec je povinný ochraňovať duševné vlastníctvo i materiálne bohatstvo firmy, telefóny, notebooky, e-mail, rovnako ako aj počítačové vybavenie vrátane hardvéru a softvéru, služobného vozidla a všetkých zamestnávateľom zverených hodnôt.

Záväzok k zamestnancom a spolupracovníkom 

Podstata podnikania spoločnosti spočíta v ľuďoch, ako najväčšieho bohatstva spoločnosti.
Spoločnosť LogART dbá o to, aby svojim pracovníkom vytvárala optimálne sociálne podmienky, príjemnú a pokojnú atmosféru pre vysokokvalifikovanú a tvorivú prácu.
Spoločnosť LogART všestranne podporuje profesionálny rast pracovníkov, ktorý by mal byť v súlade s potrebami jej rastu, s cieľom vytvoriť jedinečný tím vysokokvalifikovaných odborníkov v oblasti odbornosti administrácie, schopnosti Logart a výrobných technológií a systémov pre tlač.
Tieto pravidlá neobmedzujú právo firmy na vytvorenie si disciplíny u svojich zamestnancov, alebo ukončenia zamestnaneckého vzťahu s pracovníkmi, v súlade s platnými zákonmi.

Spoločnosť LogART sa zaväzuje dodržiavať Zákonník práce a všetky zákonné opatrenia, ktoré upravujú pracovnoprávne vzťahy.
Spoločnosť LogART dodržiava všetky zákonné normy a smernice, ktoré sa týkajú zdravia a bezpečnosti práce pracovníkov. Zároveň vyžaduje od všetkých svojich pracovníkov, aby rešpektovali  predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce na svojom pracovisku, ako aj na pracovisku zákazníkov a obchodných partnerov.
V spoločnosti LogART je nulová tolerancia k požívaniu alkoholu na pracovisku, alebo pred nástupom do práce a k požívaniu omamných látok.
LogART včas a pravdivo informuje pracovníkov o svojich podnikateľských plánoch, aby každý vedel o zámeroch a cieľoch firmy a mohol sa s nimi stotožniť.
LogART nebráni politickej angažovanosti svojich pracovníkov. Považuje ju však za ich súkromnú aktivitu, ktorou sa nemôžu zaoberať ani počas pracovnej doby, ani v priestoroch spoločnosti, ani so zverenou technikou, či vozovým parkom.

Záväzok zamestnancov voči LogART

Základom je vzájomná úcta, rešpektovanie ľudských práv a zdržanie sa od akejkoľvek formy diskriminácie. Zodpovednosť, slušnosť a tolerancia charakterizujú správanie každého člena kolektívu spoločnosti.
Pracovníci spoločnosti LogARTsa podieľajú na vytváraní atmosféry otvorenosti, kolegiálnosti a spolupatričnosti. V prípade konfliktov, alebo akýchkoľvek nedorozumení sa požaduje od každého ústretovosť a ochota zapojiť sa do hľadania riešenia vzniknutej situácie.
LogART sa uchádza u svojich pracovníkov o ich lojálnosť. Lojálnosť k firme však nevylučuje kritický postoj k dianiu vo firme. Kritika je však konštruktívna a objektívna, mala by sa prezentovať kultivovaným spôsobom tak, aby nedehonestovala iného človeka alebo skupinu ľudí.
Každý pracovník, ktorý disponuje informáciami a poznatkami, ktoré sú profesionálne spojené s činnosťou firmy, je povinný sa podeliť o ne so spolupracovníkmi vo vedení spoločnosti.  Zamlčovanie informácií  je neprípustné.
Každý pracovník spoločnosti LogART vystupuje nielen ako súkromná osoba, ale aj ako reprezentant firmy, preto dbá o jej dobré meno. Na verejnosti poskytuje o firme len také informácie, ktoré sú bežne prístupné a dbá o ochranu a zamedzuje úniku obchodného tajomstva.
Zamestnanci LogART chodia oblečení podľa Dress Code.
Všetci pracovníci spoločnosti LogART zachovávajú mlčanlivosť vzhľadom na vnútorné informácie firmy, ktoré získavajú počas pracovného pomeru. Tieto informácie sa považujú za dôverné.
Každý pracovník spoločnosti LogART chráni duševné a materiálne vlastníctvo firmy. Hmotný a nehmotný majetok firmy používa výhradne na pracovné účely. Na súkromné účely možno majetok firmy použiť iba s vedomím a súhlasom nadriadeného pracovníka, resp. v súlade s vnútornými smernicami firmy.
Spoločnosť LogART úzkostlivo dbá o rešpektovanie práva a etiky v oblasti svojich podnikateľských aktivít, preto jej pracovníci môžu vo svojej práci používať iba legálne zakúpený softvér.
Každý pracovník spoločnosti LogART dbá vo svojom súkromnom živote o to, aby sa vyvaroval vzniku konfliktu záujmov. Konfliktom záujmov sa rozumie každá situácia, keď osobné záujmy pracovníka ohrozia plnenie jeho záväzkov k firme, alebo záujmom firmy. Keď si pracovník nie je istý, či svojou činnosťou, alebo podnikateľskou aktivitou, on alebo niekto z jeho najbližších príbuzných nevytvoril bázu pre konflikt jeho osobných a pracovných záujmov, musí sa čo najskôr kontaktovať so svojim nadriadeným a hľadať východisko so vzniknutej situácie.

Záväznosť etického kódexu

Všetci pracovníci spoločnosti LogART a všetky osoby, ktoré vystupujú v mene spoločnosti LogART nezávisle od formy pracovného či partnerského vzťahu sú povinní správať sa v súlade s Etickým kódexom spoločnosti LogART.
Odporúča sa, aby sa každý, kto si nie je istý, či by určitým konaním neporušil Etický kódex spoločnosti LogART, obrátil o radu na svojho priameho nadriadeného, alebo na osobu, ktorá je vo firme poverená riešením etických otázok.
Záväzkom kódexu je, aby každý, kto vie o porušení Etického kódexu, alebo je presvedčený, že určité konanie bude mať za následok porušenie Etického kódexu, informoval o tom priameho nadriadeného, alebo osobu poverenú riešením etických otázok.

Informáciu o porušení Etického kódexu spoločnosti LogART možno podať akýmkoľvek spôsobom u riaditeľa spoločnosti. Na účely oznamovania porušenia Etického kódexu spoločnosti LogART sa špeciálne zriaďuje aj emailová schránka etickykodex@logart.sk