Kategória

Reklamačný poriadok

Prípadné reklamácie vybavujeme podľa platného znenia

OBCHODNÉHO ZÁKONNÍKA

(č. 513/1991 Z.z.)

a

OBČIANSKEHO ZÁKONNÍKA
(č. 40/1964 Z.z.)

Článok 1 - Zodpovednosť predávajúceho

Spoločnosť LOGART s.r.o. (ďalej len „predávajúci“) zodpovedá kupujúcemu, že dodaný tovar a služby zodpovedajú množstvám, akosti a prevedeným podmienkam podľa kúpnej zmluvy, prípadne podľa potvrdenia objednávky (ďalej len „zmluva“).

Predávajúci zodpovedá za vadu, ktorú má tovar v okamžiku predania kupujúcemu alebo v okamžiku predania nezávislému prepravcovi k doprave ku kupujúcemu a za vadu, ktorá sa stane zjavnou v dobe do 6-tich mesiacov po predaní. Počas tejto doby predávajúci prijíma záruku za akosť tovaru, t.j. že dodaný tovar bude po dobu min. 6 mesiacov od okamžiku predania spôsobilý pre použitie k zmluvnému, príp. inak obvyklému účelu, alebo, že si zachová zmluvné či inak obvyklé vlastnosti.

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré sa prejavia ako rozpor s kúpnou zmluvou po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka). Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie veci spôsobené jej bežným užívaním, opotrebovaním, alebo nesprávnym používaním.

Článok 2 – Zodpovednosť kupujúceho

2.1 Kupujúci je povinný reklamovať zjavné vady do 5-tich pracovných dní po prevzatí tovaru.

2.2 Kupujúci môže uplatňovať nárok zo zodpovednosti za vady len vtedy, ak vytkol vady bez zbytočného odkladu po tom, čo mal možnosť vec prezrieť.

2.3 Kupujúci môže vadu vytknúť najneskôr do šiestich mesiacov, pokiaľ zákon neustanovuje inak. Ak v tejto lehote nevytkne vadu, právo zanikne.

Článok 3 – Nároky zvád tovaru

3.1 Pokiaľ je dodaním tovaru s vadami porušená zmluva podstatným spôsobom, môže kupujúci:

- požadovať odstránenie chýb dodaním opraveného alebo nového tovaru za tovar vadný,

- opravu vadnej tlače,

- požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny tovaru alebo potlače,

- odstúpiť od zmluvy v predmete vadného plnenia,

- požadovať dodanie chýbajúceho tovaru.

Voľba medzi vyššie uvedenými nárokmi náleží kupujúcemu iba v prípade, že ich oznámi predávajúcemu včas vo vyššie uvedenej lehote spoločne s kópiou dodacieho listu alebo faktúry a svadným tovarom v celom reklamovanom množstve. Uplatnený nárok nie je možné bez súhlasu predávajúceho meniť.

3.2 Pokiaľ je dodaním tovaru s vadami zmluva porušená nepodstatným spôsobom, môže kupujúci:

- požadovať odstránenie vád tovaru,

- požadovať dodanie chýbajúceho tovaru,

- požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny tovaru alebo potlače.

Spôsob odstránenia vady závisí na rozhodnutí predávajúceho.

3.3 Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, pokiaľ vady včas neoznámi predávajúcemu vyššie popísaným spôsobom. Účinky odstúpenia od zmluvy nevzniknú alebo zaniknú, pokiaľ kupujúci nemôže vrátiť tovar vstave, vakom ho obdržal.

Článok 4 – Miesto uplatnenia reklamácie

4.1 Kupujúci uplatňuje reklamáciu vád tovaru u predávajúceho v jeho sídle: Galvaniho 16, 821 04 Bratislava.

4.2 Reklamáciu vád tovaru uplatňuje kupujúci

- spísaním reklamácie s uvedením dátumu a miesta nákupu, ceny, presným popisom vady s požadovaním riešenia, na ktorej kópii predávajúci potvrdí prevzatie reklamovaného výrobku s uvedením dátumu, kedy reklamáciu prevzal

alebo

- vo vlastnom písomnom oznámení, ktoré bude obsahovať potrebné údaje reklamačného listu:

názov (meno) kupujúceho,

miesto podnikania (príp. bydlisko u fyzických podnikateľov),

názov reklamovaného tovaru, jeho katalógové číslo, číslo faktúry alebo dodacieho listu u predávajúceho, dodané množstvo, cenu za jednotku, cenu celkom, dátum prevzatia tovar,

popis vady tovaru,

dátum a podpis kupujúceho (podnikateľa alebo ním poverenej osoby),

dátum a podpis obchodného referenta predávajúceho alebo jeho vedúceho, potvrdzujúceho prevzatie reklamácie kupujúceho k vybaveniu.

V prípade, že kupujúci uplatňuje iný reklamačný nárok než na poskytnutie zľavy z ceny predávaného tovaru a služieb, odovzdá súčasne s reklamačným listom predávajúcemu aj predmetný vadný tovar v plnom reklamovanom množstve. Reklamácia nevráteného tovaru nemôže byť uznaná.

Článok 5 – Lehoty na uplatnenie reklamácie

5.1 Vady tovaru, ktoré sú kupujúcim zistené pri prevzatí tovaru, uplatňuje kupujúci u  predávajúceho v čase:

pri osobnom odbere ihneď (alebo do 5-tich pracovných dní od prevzatia tovaru),

pri dodaní tovaru nezávislým dopravcom do 5-tich pracovných dní po prevzatí tovaru,

pričom pre splnenie stanoveného termínu je pri uplatnení reklamácie zaslanej poštou rozhodný dátum poštového razítka na zásielke.

Článok 6 – Lehoty pre vybavenie reklamácie

6.1 Pre vybavenie reklamácie je stanovená lehota 60 dní odo dňa jej uplatnenia u predávajúceho (doručenia k predávajúcemu). Táto lehota sa predlžuje u vád odstrániteľných o dobu, po ktorú bude vada odstránená opravou u tretej strany, prípadne u dodávateľa, či výrobcu tovaru.

Článok 7 – Záverečné ustanovenia

7.1 Skutočnosti neupravené týmto reklamačným poriadkom budú medzi zmluvnými stranami – predávajúcim akupujúcim – riešené podľa ustanovení príslušných ustanovení Obchodného zákonníka v platnom znení.

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňa 1.júna 2014.

V Bratislave, 1.júna 2014.